Pædagogikken på Arken

Vi arbejder målrettet med faste rammer og en tydelig struktureret hverdag, hvor forudsigelighed, genkendelighed og kontinuitet er omdrejningspunktet. I denne kontinuitet vægtes både tydelige rammer og aftaler, men også megen omsorg i mere traditionel forstand, samt den særlige pleje hvert barn/ung måtte have behov for, f.eks. ved sengetid.

Vi arbejder ud fra den neuro affektive udviklingspsykologi, hvor vi under supervision med vores faste psykolog Susan Hart placerer barnet/ den unge i de neuro affektive kompasser. Efter denne vurdering, arbejder vi ud fra barnet/ den unges nærmeste udviklingszone. Disse indsatsområder/ delmål bliver fastlagt på vores p-møde på det enkelte barn/ unge, efter vurderingen til supervisionerne og bliver løbende fulgt op via vores logskrivning og kommende supervisioner/ p-møder.

Via vores pædagogiske værktøjer, arbejder vi på at normalisere barnet/den unge, således at de kan blive selvbærende ud i voksenlivet. Her er relationsopbygningen mellem barnet/den unge og de voksne et vigtigt redskab i udviklingen af barnet/den unge. Dette gøres via nærvær, omsorg og rammesætninger og respekt for de relationer barnet/den unge har til sin familie.

Vi sætter krav til barnet/den unge ud fra barnet/den unges nærmeste udviklingszone. Her er vi opmærksomme på at skabe asymmetriske rammer i samværet med børnene/de unge. Hvor der er et ligeværdigt samvær, men den voksne der påtager ansvaret. Her kan nogle af børnene/ de unge have brug for, at den  voksne er barnets frontallap korset og dermed regulerer barnet/ den unges frustrations niveau. Der ud over støtter børnene/de unge i at udvikle deres kommunikative evner, således at de lærer at sætte ord på deres frustrationer, angstprovokationer og små dagligdags irrietationer, så de bliver i stand til at tackle disse på en hensigtsmæssig måde.

Derudover vægter vi i den daglige pædagogik at skabe et anerkendende/ imødekommende dagligt miljø, som barnet kan opleve som et hjem med muligheder for at indgå i et gensidigt forpligtende fællesskab som en almindelig hverdag indbyder til, med de glæder, men også krav og konflikter dette kan medføre.

Vi tilstræber at skabe et miljø der både giver omsorg og en passende grad af frustration, baseret på et almindeligt hverdagsliv med skolegang, fritidsinteresser og voksne der aktivt tager del i barnets/den unges hverdag. Dette handler både om dialog med barnet/den unge, men i høj grad også om at inddrage barnet/den unge i de aktiviteter der foregår på stedet.

Målet er via den kontinuitet og struktur der er indbygget i hverdagen og den troværdighed de voksne repræsenterer, at etablere en tilknytningsrelation ifht. barnet/den unge, som kan danne grundlag for dennes fortsatte udvikling.

Udover ovenstående arbejder vi på at integrere barnet/den unge i det omgivende samfund, så snart de skønnes parate dertil. Dette for, at skabe nogle sociale erfaringer, som kan bearbejdes i opholdsstedets rammer efterfølgende, samt for at etablere et vist niveau for normalforventningerne til barnet/den unge.

Hvert barn/ung bliver således tilbudt muligheder for aktiviteter ud af huset, som kan afprøves og undersøges enten alene eller sammen med opholdsstedets personale, med den støtte og tryghed dette giver det enkelte barn/ung. Herved kan barnet/den unge udfordre det ønske om normalitet, som vi mener naturligt findes i ethvert barn/ung, uanset de følelsesmæssige problemer det måtte have og den adfærd der kan knytte sig til disse vanskeligheder.

På Arken lægger vi vægt på, at have en tæt dialog med det enkelte barn/unge, baseret på et jordnært og direkte sprogbrug, hvor tingene ikke gøres mere vanskelige end de er.

Derudover bliver hvert barn/ung inddraget, afhængig af alder og udviklingstrin, således at barnet/den unge bliver medansvarlig for egen udvikling og de konkrete aftaler der udspringer heraf.

Der findes i lokalområdet skoletilbud, også af mere socialpædagogisk karakter. Vi har på nuværende tidspunkt vores børn i almindelige folkeskole både med og uden særlig støtte. Derudover har vi unge på videregående uddannelser, såsom 10 kl., HF, videregående uddannelse og arbejdsprøvning via Jobcenteret i Holbæk. Vi oplever at dette fungerer rigtig godt gennem et velfungerende samarbejde med de respektive klasselærere/kontaktlærere/konsulenter.

Opholdsstedet lægger vægt på, at hvert barn/ung før anbringelsen er psykologisk testet.

Den individuelle behandling tager afsæt i hvert barns/unges handleplan, gennemgang af det enkelte barn/ung hver 14. dag og sættes løbende i perspektiv bl.a via psykologisk og metodisk supervision, udført af vores supervisor psykolog Susan Hart en gang pr. måned. Link til Susan Harts hjemmeside;http://www.neuroaffect.dk/profil.html

Vi har siden 2003 haft stor succes med at skabe hjemlignende forhold for det enkelte barn/unge der boet hos os. Det enkelte barn/unge udvikler et tilhørsforhold til de voksne på Arken og får en så normal udvikling som muligt ud fra deres individuelle formåen.

Langt de fleste af vores børn er forsat direkte på videregående uddannelser efter folkeskolen, enten gymnasiet, teknisk skole og universitetet. Vi har gennem vores eksistens haft et rigtig godt samarbejde med den lokale folkeskole, hvor mange af vores børn er startet, samt de nært læggende socialt pædagogiske skole tilbud.