Efterværn

Målgruppe
Unge der har været indskrevet på Opholdsstedet Arken.
Arkens udslusningsdel er baseret på en gensidig accept mellem Arken, den unge og den anbringende myndighed. Der skal ved anbringelsen være udfærdiget en handleplan på den enkelte unge.

Den unge skal være motiveret og have viljen til at fungerer selvstændigt i egen bolig uden behov for intensiv behandling. Den unge skal være moden til at ville indgå i et forløb, hvor de skal tage ansvar for madlavning, indkøb, privat økonomi og frihed under ansvar med støtte fra de voksne på Arken.

Beliggenhed
Den enkelte unge bliver udsluset i forhold til den enkeltes behov i forhold til uddannelse eller arbejde. D.v.s. at den unge vil så vidt det er muligt blive anbragt i en lejlighed/ungdomsbolig i den pågældende by, hvor dette foregår, (dog under hensyntagen til evt. andre behov, den unge måtte have). Hvis dette ikke er muligt vil transportmulighederne m.v. være afgørende for placeringen.

Vi mener, at Arkens udslusningsdel har en meget vigtig fordel for den unge, i og med at han/hun bliver placeret i egen bolig. Dette er ud fra det synspunkt, at det er i denne kontekst den unge skal udvikle kompetencer og evner til at tage vare på sit eget liv efter endt udslusningsforløb.

Historie
Vi har gennem vores arbejde med børn og unge erfaret, at de ofte har behov for støtte ud over et længerevarende ophold på en døgninstitution. Vores erfaring er, at unge anbragt i døgnophold ofte har et meget spinkelt netværk og derfor ikke har den fornødne støtte i forhold til at etablere et liv på egne ben. Derudover kan de mangle sociale kompetencer, økonomisk sans, hvilket kan medføre at den unge ved fraflytning fra Arken står i en meget usikker situation. Dette kan medføre, at den unge havner i en ugunstig situation, det være sig isolation eller uheldige miljøer, som kan betyde, at den unge klarer sig dårligt både på det erhvervsmæssige og det personlige plan senere i livet.

Pædagogikken
Der vil i forlængelse af den unges ophold på Arken arbejdes videre med den unges etablering af netværk i lokalsamfundet, udbygning af familierelaterede netværker, varetagelse af den unges uddannelse/arbejde, udvikling af sociale kompetencer og derudover udvikle kompetencer til at klare hverdagens små og store udfordringer, styring af egen økonomi m.v. En vigtig del af pædagogikken på Arken er hjemlignende forhold, herigennem er den unge blevet normaliseret i størst muligt omfang, via normale kravsætninger til skolegang, adfærd og alderssvarende/udviklingsmæssigt niveau m.v. De voksne vil via udslusning fra Arken kunne fortsætte denne udvikling hovedsageligt på grund af de relationer, der er skabt gennem den unges ophold på Arken.

Udslusningsforløbet foregår i samarbejde med den unge, hvor der arbejdes på, at den unge i forløbet tager et større og større ansvar for egen udvikling/etablering af sit voksenliv. Vi lægger i samarbejdet med den unge vægt på, at have en tæt/jordnær dialog, hvor tingene ikke gøres vanskeligere end de i virkeligheden er.

De voksne arbejder med den unge på at danne et bæredygtigt grundlag for den unge. Dette gøres via kontinuitet, struktur og troværdighed, der vil hjælpe den unge i en fortsat positiv udvikling.

 

Målet er således, at den unge udvikler kompetencer til at tage vare på sig selv og sin hverdag på en hensigtsmæssig måde.

Den unge vil blive støttet gennem personlige og telefoniske samtaler/aktiviteter med fokus på den unges velvære og via relationsarbejde i forbindelse med; brugbart familiært netværk, integrering i positive netværk, erhvervsvejledning/ansøgning til f.eks. jobansøgning, fremmøde i henholdsvis uddannelsesinstitution/arbejde m.v., økonomi såsom kostbudget/budget over udgifter og indkøb/madlavning/rengøring.

Der vil mellem den unge og Arken løbende laves aftaler om, hvor støttetimerne skal ligges efter den enkelte unges behov. Dette vil betyde, at der er dage med mange timers personlig støtte, andre dage med kun telefonisk kontakt og dage uden kontakt. Det vil typisk være i startfasen, hvor den unge ”falder til” i sin nye hverdag, der vil være det største forbrug af timer til personlig kontakt. Der vil hele døgnet altid være en voksen, den unge kan komme i kontakt med.

Personale
Fordelen for den unge i Arkens udslusningsdel er, at han/hun på forhånd har skabt relationer til de voksne på Arken, og ikke skal bruge energi på at etablere relationer til nye pædagoger i en udslusningsdel. Dette betyder, at de vil få mulighed for at starte forløbet uden den ekstra usikkerhed, der kan være i at indgå et samspil med nye pædagoger. Derudover vil de voksne via den unges ophold på Arken allerede have en stor indsigt i, hvor den unge skal presses og hvor den unge skal støttes. Det vil i forløbet være de voksne, den unge allerede kender fra Arken, der kommer på udslusningsbesøg, da vi på Arken ikke har ansat eksternt personale til denne opgave.

Visitation
Der skal inden indskrivningen ligge en handleplan klar på den enkelte unge.

Forældresamarbejde
Kontakten vil foregå i et omfang, der vurderes hensigtsmæssigt/nødvendig i forhold til den unges behov for støtte.

Økonomi
Opholdsstedet er organiseret som selvejende institution med henvisning til deres stiftende vedtægter og budget.

Opholdsstedets pris i udslusningen er at finde på tilbudsportalen eller ved henvendelse til Arken.

Udslusningsbetalingen indeholder: Tilsynsbesøg, alle Arkens resurser er altid til rådighed for den unge, husleje, el, vand, varme, internetforbindelse, licens, evt. studietur, kostpenge, tøjpenge, lommepenge m.v.

Kommunen vil ikke blive efterfaktureret for ekstraordinære udgifter i forbindelse med den unge. Det vil sige, at udgifter såsom udskrivningsbeløb til Arkens udslusning, etablering i egen lejlighed med møbler m.v, depositum, kronisk medicinering, briller, psykolog mv. bliver afholdt af Arken.